Probefahrzeuge

KTM

     DUKE 390

  2017

   32 KW

KTM

     DUKE 690R

  2015

  55.2 KW

KTM

     SDR 1290

  2017

KTM

     ADV 1290S

  2017

KTM

     ADV 1290

  2017